هنرمندانی که افسانه بایگان را به تحسین وادار کردند

هنرمندانی که افسانه بایگان را به تحسین وادار کردند
افسانه بایگان می‌گوید وقتی به افراد دارای معلولیت نزدیک می‌شوید، درمی‌یابید چقدر بی‌درد زندگی می‌کنید چرا که بخشی از آن‌ها حتی در مسائلی ساده مثل دسترسی به عابر بانک، محدودیت دارند.

هنرمندانی که افسانه بایگان را به تحسین وادار کردند

افسانه بایگان می‌گوید وقتی به افراد دارای معلولیت نزدیک می‌شوید، درمی‌یابید چقدر بی‌درد زندگی می‌کنید چرا که بخشی از آن‌ها حتی در مسائلی ساده مثل دسترسی به عابر بانک، محدودیت دارند.
هنرمندانی که افسانه بایگان را به تحسین وادار کردند