هنوز ۱۰ لایحه شورای عالی استان‌ها در مجلس تصویب نشده است/ درخواست ۲ ساله شدن معاینه فنی خودروها

هنوز ۱۰ لایحه شورای عالی استان‌ها در مجلس تصویب نشده است/ درخواست ۲ ساله شدن معاینه فنی خودروها
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: ۱۰ لایحه به مجلس شورای اسلامی از سوی شورای عالی استان‌ها ارسال شده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

هنوز ۱۰ لایحه شورای عالی استان‌ها در مجلس تصویب نشده است/ درخواست ۲ ساله شدن معاینه فنی خودروها

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: ۱۰ لایحه به مجلس شورای اسلامی از سوی شورای عالی استان‌ها ارسال شده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
هنوز ۱۰ لایحه شورای عالی استان‌ها در مجلس تصویب نشده است/ درخواست ۲ ساله شدن معاینه فنی خودروها

شهرداری