هنگام دعوای دایی و پدر در شیراز رخ داد؛ گیر کردن کف‌گیر در سر کودک!

هنگام دعوای دایی و پدر در شیراز رخ داد؛ گیر کردن کف‌گیر در سر کودک!
ایرنا نوشت: کودک خردسال که بر اثر اصابت و گیر کردن کف‌گیر در سرش هنگام دعوای پدر و دایی‌اش، آسیب دیده بود در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد.

هنگام دعوای دایی و پدر در شیراز رخ داد؛ گیر کردن کف‌گیر در سر کودک!

ایرنا نوشت: کودک خردسال که بر اثر اصابت و گیر کردن کف‌گیر در سرش هنگام دعوای پدر و دایی‌اش، آسیب دیده بود در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد.
هنگام دعوای دایی و پدر در شیراز رخ داد؛ گیر کردن کف‌گیر در سر کودک!