هوای تهران بالاخره در شرایط سالم قرار گرفت/ آبان ماه فقط 6 روز هوا سالم بود

هوای تهران بالاخره در شرایط سالم قرار گرفت/ آبان ماه فقط 6 روز هوا سالم بود
در اولین روز آذر هوای شهر تهران پس از 24 روز آلودگی در شرایط سالم قرار گرفت.

هوای تهران بالاخره در شرایط سالم قرار گرفت/ آبان ماه فقط 6 روز هوا سالم بود

در اولین روز آذر هوای شهر تهران پس از 24 روز آلودگی در شرایط سالم قرار گرفت.
هوای تهران بالاخره در شرایط سالم قرار گرفت/ آبان ماه فقط 6 روز هوا سالم بود