هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم

هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم