هوای پایتخت در مرز ناسالم قرار گرفت

هوای پایتخت در مرز ناسالم قرار گرفت
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت، هوای شهر تهران در مرز ناسالم قرار گرفت.

هوای پایتخت در مرز ناسالم قرار گرفت

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت، هوای شهر تهران در مرز ناسالم قرار گرفت.
هوای پایتخت در مرز ناسالم قرار گرفت