هویت ۳۴نفر از اجساد تصادف قطارها در سمنان مشخص شد/ اسامی

هویت ۳۴نفر از اجساد تصادف قطارها در سمنان مشخص شد/ اسامی
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی فهرست 34 نفر از اجساد شناسایی شده حادثه قطار تبریز – مشهد را اعلام کرد.

هویت ۳۴نفر از اجساد تصادف قطارها در سمنان مشخص شد/ اسامی

مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی فهرست 34 نفر از اجساد شناسایی شده حادثه قطار تبریز – مشهد را اعلام کرد.
هویت ۳۴نفر از اجساد تصادف قطارها در سمنان مشخص شد/ اسامی