هیلاری کلینتون سرانجام روی صحنه آمد: مدتها درد این شکست را حس خواهیم کرد

هیلاری کلینتون سرانجام روی صحنه آمد: مدتها درد این شکست را حس خواهیم کرد
هیلاری کلینتون سرانجام به روی صحنه آمد و ضمن اذعان به شکست در انتخابات از همه کسانی که برای او زحمت کشیدند تشکر کرد و گفت درد این شکست را مدتها حس خواهیم کرد.

هیلاری کلینتون سرانجام روی صحنه آمد: مدتها درد این شکست را حس خواهیم کرد

هیلاری کلینتون سرانجام به روی صحنه آمد و ضمن اذعان به شکست در انتخابات از همه کسانی که برای او زحمت کشیدند تشکر کرد و گفت درد این شکست را مدتها حس خواهیم کرد.
هیلاری کلینتون سرانجام روی صحنه آمد: مدتها درد این شکست را حس خواهیم کرد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی