هیچ‌گونه مجوز جدیدی برای احداث نانوایی‌ صادر نمی‌شود/ آزادپز مجاز شد، نان یارانه‌ای ممنوع!

هیچ‌گونه مجوز جدیدی برای احداث نانوایی‌ صادر نمی‌شود/ آزادپز مجاز شد، نان یارانه‌ای ممنوع!
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات‌ کل و اتحادیه‌های صنفی اعلام کرد، هیچ‌گونه مجوز جدیدی برای احداث نانوایی صادر نمی‌شود.

هیچ‌گونه مجوز جدیدی برای احداث نانوایی‌ صادر نمی‌شود/ آزادپز مجاز شد، نان یارانه‌ای ممنوع!

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات‌ کل و اتحادیه‌های صنفی اعلام کرد، هیچ‌گونه مجوز جدیدی برای احداث نانوایی صادر نمی‌شود.
هیچ‌گونه مجوز جدیدی برای احداث نانوایی‌ صادر نمی‌شود/ آزادپز مجاز شد، نان یارانه‌ای ممنوع!