هیچ مسؤولی نمی‌تواند حضور مردم در صحنه را پای خود بگذارد

هیچ مسؤولی نمی‌تواند حضور مردم در صحنه را پای خود بگذارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با همه مشکلات خود از جمله مشکلات اقتصادی، به خاطر اصل نظام و انقلاب در صحنه حاضر می‌شوند و هیچ مسؤولی نمی‌تواند این حضور را به پای خود بگذارد.

هیچ مسؤولی نمی‌تواند حضور مردم در صحنه را پای خود بگذارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با همه مشکلات خود از جمله مشکلات اقتصادی، به خاطر اصل نظام و انقلاب در صحنه حاضر می‌شوند و هیچ مسؤولی نمی‌تواند این حضور را به پای خود بگذارد.
هیچ مسؤولی نمی‌تواند حضور مردم در صحنه را پای خود بگذارد