واردات سالانه ۳۵ میلیون جفت کفش به ایران/ غلفت از بازارهای صادراتی منطقه

واردات سالانه ۳۵ میلیون جفت کفش به ایران/ غلفت از بازارهای صادراتی منطقه
تولید‌ کنندگان کیف و کفش با اشاره به اینکه 200 میلیون جفت کفش نیاز کشور است، گفت: 170 میلیون جفت کفش در کشور تولید می‌شود و بین 30 تا 35 میلیون جفت آن وارد می‌شود.

واردات سالانه ۳۵ میلیون جفت کفش به ایران/ غلفت از بازارهای صادراتی منطقه

تولید‌ کنندگان کیف و کفش با اشاره به اینکه 200 میلیون جفت کفش نیاز کشور است، گفت: 170 میلیون جفت کفش در کشور تولید می‌شود و بین 30 تا 35 میلیون جفت آن وارد می‌شود.
واردات سالانه ۳۵ میلیون جفت کفش به ایران/ غلفت از بازارهای صادراتی منطقه