واشنگتن: آمریکا به دعوت بغداد در عراق حضور نظامی دارد

واشنگتن: آمریکا به دعوت بغداد در عراق حضور نظامی دارد
سخنگوی وزارت خارحه آمریکا در واکنش به سخنان مشاور مقام معظم رهبری در سفر به عراق مدعی شد که ارتش آمریکا به دعوت دولت بغداد در این کشور حضور نظامی دارد.

واشنگتن: آمریکا به دعوت بغداد در عراق حضور نظامی دارد

سخنگوی وزارت خارحه آمریکا در واکنش به سخنان مشاور مقام معظم رهبری در سفر به عراق مدعی شد که ارتش آمریکا به دعوت دولت بغداد در این کشور حضور نظامی دارد.
واشنگتن: آمریکا به دعوت بغداد در عراق حضور نظامی دارد