والت: آن زمان که آمریکا جهان را اداره می‌کرد، تمام شده است

والت: آن زمان که آمریکا جهان را اداره می‌کرد، تمام شده است
نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در آمریکا تاکید کرد که آن روزگار که این کشور همزمان بخش اعظم جهان را اداره می‌کرد، به تاریخ پیوسته است.

والت: آن زمان که آمریکا جهان را اداره می‌کرد، تمام شده است

نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در آمریکا تاکید کرد که آن روزگار که این کشور همزمان بخش اعظم جهان را اداره می‌کرد، به تاریخ پیوسته است.
والت: آن زمان که آمریکا جهان را اداره می‌کرد، تمام شده است

استخدام