واکنش سوریه به حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی

واکنش سوریه به حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی
وزارت خارجه سوریه حمله متجاوزانه امروز رژیم صهیونیستی به اراضی سوریه را محکوم کرده و دو نامه اعتراضی جداگانه برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کرده است.

واکنش سوریه به حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی

وزارت خارجه سوریه حمله متجاوزانه امروز رژیم صهیونیستی به اراضی سوریه را محکوم کرده و دو نامه اعتراضی جداگانه برای دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کرده است.
واکنش سوریه به حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی