واگذاری بنگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مغتنم است

واگذاری بنگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مغتنم است
اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد گفت: این حرف هنوز هم اهمیت و هم تازگی دارد، اما باید در سطوح جدید و با اهتمام جدی دنبال شود.

واگذاری بنگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مغتنم است

اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد گفت: این حرف هنوز هم اهمیت و هم تازگی دارد، اما باید در سطوح جدید و با اهتمام جدی دنبال شود.
واگذاری بنگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مغتنم است