واگذاری تعجب‌آور 5 هزار هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی/ثبت جهانی در حاله ابهام قرار می‌گیرد؟

واگذاری تعجب‌آور 5 هزار هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی/ثبت جهانی در حاله ابهام قرار می‌گیرد؟
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: 5 هزار هکتار از اراضی جنگلی منطقه آق مشهد در جنوب ساری با حکم قضایی به اوقاف مازندران واگذار شد.

واگذاری تعجب‌آور 5 هزار هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی/ثبت جهانی در حاله ابهام قرار می‌گیرد؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: 5 هزار هکتار از اراضی جنگلی منطقه آق مشهد در جنوب ساری با حکم قضایی به اوقاف مازندران واگذار شد.
واگذاری تعجب‌آور 5 هزار هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی/ثبت جهانی در حاله ابهام قرار می‌گیرد؟

کیمیا دانلود