واگذاری تلفن ثابت بار دیگر به روز می شود

واگذاری تلفن ثابت بار دیگر به روز می شود
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پیگیری به عقب ماندگی در حوزه تلفن ثابت و وجود صف‌های نوبت برای دریافت این سرویس، گفت: صددرصد باید واگذاری تلفن ثابت به روز شود و در دوره مسئولیت خودم این وعده را می دهم.

واگذاری تلفن ثابت بار دیگر به روز می شود

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پیگیری به عقب ماندگی در حوزه تلفن ثابت و وجود صف‌های نوبت برای دریافت این سرویس، گفت: صددرصد باید واگذاری تلفن ثابت به روز شود و در دوره مسئولیت خودم این وعده را می دهم.
واگذاری تلفن ثابت بار دیگر به روز می شود
(“false”===a.adult(“false”===a.adult