ورود سازمان بازرسی کشور به موضوع طرح ترافیک خبرنگاران

ورود سازمان بازرسی کشور به موضوع طرح ترافیک خبرنگاران
رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه بنده با ۱۰۰ درصد طرح ترافیک خبرنگاران به این صورت مخالفم، گفت: باید تصمیم عاقلانه گرفته شود و در صورت تصویب قیمت طرح ترافیک خبرنگاران، سازمان بازرسی ورود خواهد کرد.

ورود سازمان بازرسی کشور به موضوع طرح ترافیک خبرنگاران

رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه بنده با ۱۰۰ درصد طرح ترافیک خبرنگاران به این صورت مخالفم، گفت: باید تصمیم عاقلانه گرفته شود و در صورت تصویب قیمت طرح ترافیک خبرنگاران، سازمان بازرسی ورود خواهد کرد.
ورود سازمان بازرسی کشور به موضوع طرح ترافیک خبرنگاران
!0===a.adult)&&”0″===ds MIT License