وزیر ارشاد از مراسم تودیع و معارفه به نمایشگاه مطبوعات رفت

وزیر ارشاد از مراسم تودیع و معارفه به نمایشگاه مطبوعات رفت
ایسنا نوشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از شرکت در مراسم تودیع و معارفه، در نمایشگاه مطبوعات حاضر شد

وزیر ارشاد از مراسم تودیع و معارفه به نمایشگاه مطبوعات رفت

ایسنا نوشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از شرکت در مراسم تودیع و معارفه، در نمایشگاه مطبوعات حاضر شد
وزیر ارشاد از مراسم تودیع و معارفه به نمایشگاه مطبوعات رفت

دانلود ایمو برای گوشی