وزیر خارجه اسپانیا: به عنوان عضو اتحادیه اروپا متعهد به برجام هستیم

وزیر خارجه اسپانیا: به عنوان عضو اتحادیه اروپا متعهد به برجام هستیم
وزیر خارجه اسپانیا در دیدار با ظریف ضمن تاکید بر اجرای برجام گفت: به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا متعهد به این توافق هستیم.

وزیر خارجه اسپانیا: به عنوان عضو اتحادیه اروپا متعهد به برجام هستیم

وزیر خارجه اسپانیا در دیدار با ظریف ضمن تاکید بر اجرای برجام گفت: به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا متعهد به این توافق هستیم.
وزیر خارجه اسپانیا: به عنوان عضو اتحادیه اروپا متعهد به برجام هستیم