وزیر خارجه فرانسه هم به تهران می‌آید

وزیر خارجه فرانسه هم به تهران می‌آید
وزیر خارجه فرانسه با بیان اینکه اوضاع در سوریه وخیم است، گفت در روزهای آینده به ایران و روسیه سفر می‌کند.

وزیر خارجه فرانسه هم به تهران می‌آید

وزیر خارجه فرانسه با بیان اینکه اوضاع در سوریه وخیم است، گفت در روزهای آینده به ایران و روسیه سفر می‌کند.
وزیر خارجه فرانسه هم به تهران می‌آید