وزیر راه سنگ بنای مسئولیت‌پذیری را درحوادث مختلف با استعفای خود بنا نهد

وزیر راه سنگ بنای مسئولیت‌پذیری را درحوادث مختلف با استعفای خود بنا نهد
سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: وزیر راه سنگ بنای مسئولیت‌پذیری را با استعفای خود بنا نهد و همچنین قبل از آن نسبت به عزل کلیه مسئولان مقصر اقدام کند.

وزیر راه سنگ بنای مسئولیت‌پذیری را درحوادث مختلف با استعفای خود بنا نهد

سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: وزیر راه سنگ بنای مسئولیت‌پذیری را با استعفای خود بنا نهد و همچنین قبل از آن نسبت به عزل کلیه مسئولان مقصر اقدام کند.
وزیر راه سنگ بنای مسئولیت‌پذیری را درحوادث مختلف با استعفای خود بنا نهد