وزیر نفت ایران: اوپک به توافق نزدیک شد

وزیر نفت ایران: اوپک به توافق نزدیک شد
وزیر نفت ایران در حاشیه برگزاری اجلاس اوپک اعلام کرد: اوپک با توجه به نتایج نشست غیررسمی به توافق نزدیک است.

وزیر نفت ایران: اوپک به توافق نزدیک شد

وزیر نفت ایران در حاشیه برگزاری اجلاس اوپک اعلام کرد: اوپک با توجه به نتایج نشست غیررسمی به توافق نزدیک است.
وزیر نفت ایران: اوپک به توافق نزدیک شد