وزیر کشور عراق: کار داعش در عراق تمام شد

وزیر کشور عراق: کار داعش در عراق تمام شد
قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق پس از آزادی شهرستان «رواه» تأکید کرد که داعش در عراق پایان یافت.

وزیر کشور عراق: کار داعش در عراق تمام شد

قاسم الاعرجی وزیر کشور عراق پس از آزادی شهرستان «رواه» تأکید کرد که داعش در عراق پایان یافت.
وزیر کشور عراق: کار داعش در عراق تمام شد