وقتی روحانی با آرامش پیچ «رادیو مجلس» را باز می‌کند

وقتی روحانی با آرامش پیچ «رادیو مجلس» را باز می‌کند
از همگامی مجلس دهم و دولت یازدهم هنوز چند ماهی نگذشته است اما «اعتدال» گویی همان نقطه‌ای است که این دو قوه را بهم پیوند داده است؛ اعتدالی که تاکنون هیچ یکی از دو قوه را در دام حمایت «بی چون و چرا» نینداخته است.

وقتی روحانی با آرامش پیچ «رادیو مجلس» را باز می‌کند

از همگامی مجلس دهم و دولت یازدهم هنوز چند ماهی نگذشته است اما «اعتدال» گویی همان نقطه‌ای است که این دو قوه را بهم پیوند داده است؛ اعتدالی که تاکنون هیچ یکی از دو قوه را در دام حمایت «بی چون و چرا» نینداخته است.
وقتی روحانی با آرامش پیچ «رادیو مجلس» را باز می‌کند

هنر