وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!
امید ابراهیمی شانس آورد که تلفن همراهش به کسی برخورد نکرد.

وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

امید ابراهیمی شانس آورد که تلفن همراهش به کسی برخورد نکرد.
وقتی گوشی بازیکن تیم ملی از طبقه سیزدم هتل به پائین پرت شد!

بک لینک قوی