وقوع ۲ انفجار در بغداد

وقوع ۲ انفجار در بغداد
منابع امنیتی عراق از وقوع ۲ انفجار تروریستی در بغداد خبر دادند.

وقوع ۲ انفجار در بغداد

منابع امنیتی عراق از وقوع ۲ انفجار تروریستی در بغداد خبر دادند.
وقوع ۲ انفجار در بغداد