ویژگی‌های هنرمند انقلابی/ خاطره برگزاری نمایشگاه در کوچه‌های خانی‌آباد

ویژگی‌های هنرمند انقلابی/ خاطره برگزاری نمایشگاه در کوچه‌های خانی‌آباد
عبدالحمید قدیریان از نقاشان پیشکسوت گفت: «هنرمند انقلابی» هنرمندی است که بیش از دیگران به آیه‌هایی که خداوند در پیرامونش ایجاد می‌کند، دقت کرده و سعی کند مسیر رو به جلو و آینده انقلاب را فهم کند.

ویژگی‌های هنرمند انقلابی/ خاطره برگزاری نمایشگاه در کوچه‌های خانی‌آباد

عبدالحمید قدیریان از نقاشان پیشکسوت گفت: «هنرمند انقلابی» هنرمندی است که بیش از دیگران به آیه‌هایی که خداوند در پیرامونش ایجاد می‌کند، دقت کرده و سعی کند مسیر رو به جلو و آینده انقلاب را فهم کند.
ویژگی‌های هنرمند انقلابی/ خاطره برگزاری نمایشگاه در کوچه‌های خانی‌آباد