پادکست | چرا آمار چک‌های برگشتی بالاست؟

پادکست | چرا آمار چک‌های برگشتی بالاست؟
در حالی گزارش بانک مرکزی از کاهش 0.4 نسبت مبلغی چک‌های برگشتی در سه ماهه چهارم سال 94 حکایت دارد که نگاهی به وضعیت چک‌های برگشتی، از تعداد و رقم بالای آنها خبر می‌دهد.

پادکست | چرا آمار چک‌های برگشتی بالاست؟

در حالی گزارش بانک مرکزی از کاهش 0.4 نسبت مبلغی چک‌های برگشتی در سه ماهه چهارم سال 94 حکایت دارد که نگاهی به وضعیت چک‌های برگشتی، از تعداد و رقم بالای آنها خبر می‌دهد.
پادکست | چرا آمار چک‌های برگشتی بالاست؟

افق