پاسخ دولت به چهار شبهه مطرح شده در رسانه‌ها

پاسخ دولت به چهار شبهه مطرح شده در رسانه‌ها
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: پیرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهوری و طرح برخی مسایل که نشان از ابهام احتمالی یا کم اطلاعی نویسندگان این نامه از برخی موضوعات است، بیان توضیحاتی لازم است.

پاسخ دولت به چهار شبهه مطرح شده در رسانه‌ها

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: پیرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهوری و طرح برخی مسایل که نشان از ابهام احتمالی یا کم اطلاعی نویسندگان این نامه از برخی موضوعات است، بیان توضیحاتی لازم است.
پاسخ دولت به چهار شبهه مطرح شده در رسانه‌ها