پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات/عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات/عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات
سازمان برنامه و بودجه پاسخ کاملی برای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات ارائه کرد.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات/عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات

سازمان برنامه و بودجه پاسخ کاملی برای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات ارائه کرد.
پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات/عدم توجه به آمار واقعی پرداخت و تعهدات