پاسخ نوبخت به کارکنان شرکتی که قصد استخدام شدن دارند/ در آزمون استخدامی، داشتن سابقه کار اولویت دارد

پاسخ نوبخت به کارکنان شرکتی که قصد استخدام شدن دارند/ در آزمون استخدامی، داشتن سابقه کار اولویت دارد
برای استخدام برخی از کارکنانی که به صورت شرکتی یا پیمانی با دستگاه های دولتی همکاری می کنند، کامنتهای متعددی از سوی کاربران نوشته شده. محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این کامنتها پاسخ داد.

پاسخ نوبخت به کارکنان شرکتی که قصد استخدام شدن دارند/ در آزمون استخدامی، داشتن سابقه کار اولویت دارد

برای استخدام برخی از کارکنانی که به صورت شرکتی یا پیمانی با دستگاه های دولتی همکاری می کنند، کامنتهای متعددی از سوی کاربران نوشته شده. محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این کامنتها پاسخ داد.
پاسخ نوبخت به کارکنان شرکتی که قصد استخدام شدن دارند/ در آزمون استخدامی، داشتن سابقه کار اولویت دارد

خرید بک لینک