پاشیدن مواد شیمیایی ناشناخته بر مزارع نوار غزه

پاشیدن مواد شیمیایی ناشناخته بر مزارع نوار غزه
هواپیماهای کشاورزی رژیم صهیونیستی به بهانه نابود کردن علف‌های هرز، مواد شیمیایی ناشناخته‌ای بر مزارع فلسطینی‌های ساکن نوار غزه پاشیدند که منجر به نابودی بخشی از محصولات آنها شد.

پاشیدن مواد شیمیایی ناشناخته بر مزارع نوار غزه

هواپیماهای کشاورزی رژیم صهیونیستی به بهانه نابود کردن علف‌های هرز، مواد شیمیایی ناشناخته‌ای بر مزارع فلسطینی‌های ساکن نوار غزه پاشیدند که منجر به نابودی بخشی از محصولات آنها شد.
پاشیدن مواد شیمیایی ناشناخته بر مزارع نوار غزه