پایان روز نخست مسابقات کشتی فرنگی کشور

پایان روز نخست مسابقات کشتی فرنگی کشور
نتایج مسابقات روز نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور در گروه ب مشخص و کرمانشاه با پیروزی در تمامی دیدارهای خود روانه مسابقه فینال شد.

پایان روز نخست مسابقات کشتی فرنگی کشور

نتایج مسابقات روز نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور در گروه ب مشخص و کرمانشاه با پیروزی در تمامی دیدارهای خود روانه مسابقه فینال شد.
پایان روز نخست مسابقات کشتی فرنگی کشور

دانلود shareit