پایان غائله داعش دستاورد مهمی برای ایران، ترکیه و روسیه بود

پایان غائله داعش دستاورد مهمی برای ایران، ترکیه و روسیه بود
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ملی ترکیه گفت: همکاری میان ایران، ترکیه و روسیه مثبت بوده که این موضوع دستاورد مهمی برای سه کشور است.

پایان غائله داعش دستاورد مهمی برای ایران، ترکیه و روسیه بود

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ملی ترکیه گفت: همکاری میان ایران، ترکیه و روسیه مثبت بوده که این موضوع دستاورد مهمی برای سه کشور است.
پایان غائله داعش دستاورد مهمی برای ایران، ترکیه و روسیه بود