پایتخت در آرامش کامل

پایتخت در آرامش کامل
مناطق مرکزی تهران سه شنبه سیزدهم دی ماه شبی ارام را پشت سر گذاشت. هوشیاری مردم و حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی موجب بازگشت کامل به پایتخت شد.

پایتخت در آرامش کامل

مناطق مرکزی تهران سه شنبه سیزدهم دی ماه شبی ارام را پشت سر گذاشت. هوشیاری مردم و حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی موجب بازگشت کامل به پایتخت شد.
پایتخت در آرامش کامل