پایگاه‌های نظامی که آمریکا سعی در مخفی نگه‌داشتن آنها دارد، کدامند؟

پایگاه‌های نظامی که آمریکا سعی در مخفی نگه‌داشتن آنها دارد، کدامند؟
به دنبال افشای نقشه پایگاه‌های نظامی آمریکا توسط یک نرم‌افزار تلفن همراه، پایگاه خبری اسپوتنیک طی گزارشی اقدام به انتشار فهرستی از پایگاه‌های نظامی آمریکا کرد که واشنگتن سعی در مخفی نگه‌داشتن آنها دارد.

پایگاه‌های نظامی که آمریکا سعی در مخفی نگه‌داشتن آنها دارد، کدامند؟

به دنبال افشای نقشه پایگاه‌های نظامی آمریکا توسط یک نرم‌افزار تلفن همراه، پایگاه خبری اسپوتنیک طی گزارشی اقدام به انتشار فهرستی از پایگاه‌های نظامی آمریکا کرد که واشنگتن سعی در مخفی نگه‌داشتن آنها دارد.
پایگاه‌های نظامی که آمریکا سعی در مخفی نگه‌داشتن آنها دارد، کدامند؟