پرداخت اولین عیدی به بازنشستگان روستایی و عشایر

پرداخت اولین عیدی به بازنشستگان روستایی و عشایر
برای نخستین بار در کشور، اولین گروه از بازنشستگان تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به همراه دیگر مستمری بگیران، حقوق و عیدی دریافت کردند.

پرداخت اولین عیدی به بازنشستگان روستایی و عشایر

برای نخستین بار در کشور، اولین گروه از بازنشستگان تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به همراه دیگر مستمری بگیران، حقوق و عیدی دریافت کردند.
پرداخت اولین عیدی به بازنشستگان روستایی و عشایر