پرداخت عیدی مددجویان تهرانی کمیته امداد آغاز شد

پرداخت عیدی مددجویان تهرانی کمیته امداد آغاز شد
معاون اداری مالی کمیته امداد استان تهران، گفت: عیدی مددجویان کمیته امداد استان تهران در قالب ۶۹ هزار بن کارت از امروز ۱۲ اسفند بین آنها توزیع می شود.

پرداخت عیدی مددجویان تهرانی کمیته امداد آغاز شد

معاون اداری مالی کمیته امداد استان تهران، گفت: عیدی مددجویان کمیته امداد استان تهران در قالب ۶۹ هزار بن کارت از امروز ۱۲ اسفند بین آنها توزیع می شود.
پرداخت عیدی مددجویان تهرانی کمیته امداد آغاز شد