پرسپولیسی‌ها به این دلیل استقلال را پشت در بسته نگه‌داشتند

پرسپولیسی‌ها به این دلیل استقلال را پشت در بسته نگه‌داشتند
بازیکنان استقلال زمانی که امروز برای تمرین به زمین ورزشگاه آزادی رفته به در بسته خوردند.

پرسپولیسی‌ها به این دلیل استقلال را پشت در بسته نگه‌داشتند

بازیکنان استقلال زمانی که امروز برای تمرین به زمین ورزشگاه آزادی رفته به در بسته خوردند.
پرسپولیسی‌ها به این دلیل استقلال را پشت در بسته نگه‌داشتند