پروژه خروج هوشمند در گمرک کلید خورد

پروژه خروج هوشمند در گمرک کلید خورد
مقدمات هوشمندسازی درب خروج گمرکات آغاز شد.

پروژه خروج هوشمند در گمرک کلید خورد

مقدمات هوشمندسازی درب خروج گمرکات آغاز شد.
پروژه خروج هوشمند در گمرک کلید خورد