پزشکان کانادایی به افزایش دستمزدهایشان اعتراض کردند

پزشکان کانادایی به افزایش دستمزدهایشان اعتراض کردند
بیش از 500 پزشک در کانادا در نامه‌ای به افزایش دستمزدهایشان اعتراض کرده و خواستار صرف این پول برای بهبود خدمات‌دهی به بیمارانشان شده‌اند.

پزشکان کانادایی به افزایش دستمزدهایشان اعتراض کردند

بیش از 500 پزشک در کانادا در نامه‌ای به افزایش دستمزدهایشان اعتراض کرده و خواستار صرف این پول برای بهبود خدمات‌دهی به بیمارانشان شده‌اند.
پزشکان کانادایی به افزایش دستمزدهایشان اعتراض کردند