پسر بزرگ «فیدل کاسترو» خودکشی کرد

پسر بزرگ «فیدل کاسترو» خودکشی کرد
پسر بزرگ رهبر فقید کوبا پس از ماه‌ها رنج بردن از افسردگی شدید، خودکشی کرد.

پسر بزرگ «فیدل کاسترو» خودکشی کرد

پسر بزرگ رهبر فقید کوبا پس از ماه‌ها رنج بردن از افسردگی شدید، خودکشی کرد.
پسر بزرگ «فیدل کاسترو» خودکشی کرد