پس از 39 سال از پیروزی انقلاب، همچنان شاهد نشاط مردم هستیم

پس از 39 سال از پیروزی انقلاب، همچنان شاهد نشاط مردم هستیم
رئیس‌جمهور گفت: پس از گذشت 39 سال از پیروزی انقلاب، همچنان شاهد نشاط مردم هستیم.

پس از 39 سال از پیروزی انقلاب، همچنان شاهد نشاط مردم هستیم

رئیس‌جمهور گفت: پس از گذشت 39 سال از پیروزی انقلاب، همچنان شاهد نشاط مردم هستیم.
پس از 39 سال از پیروزی انقلاب، همچنان شاهد نشاط مردم هستیم