پلیس آمریکا فیلمی از تعقیب و گریز و شلیک به شهروند ایرانی-آمریکایی منتشر کرد

پلیس آمریکا فیلمی از تعقیب و گریز و شلیک به شهروند ایرانی-آمریکایی منتشر کرد
پلیس آمریکا فیلمی از تعقیب و گریز و شلیک به سمت یک شهروند ایرانی-آمریکایی که چند ماه پیش به ضرب گلوله پلیس کشته شد، منتشر کرد.

پلیس آمریکا فیلمی از تعقیب و گریز و شلیک به شهروند ایرانی-آمریکایی منتشر کرد

پلیس آمریکا فیلمی از تعقیب و گریز و شلیک به سمت یک شهروند ایرانی-آمریکایی که چند ماه پیش به ضرب گلوله پلیس کشته شد، منتشر کرد.
پلیس آمریکا فیلمی از تعقیب و گریز و شلیک به شهروند ایرانی-آمریکایی منتشر کرد