پل ریه‌س خواننده جیپسی‌کینگز نیست

پل ریه‌س خواننده جیپسی‌کینگز نیست
شرق نوشت: «جیپسی‌کینگز» موضوع خواننده‌بودن پل ریه‌س را در این گروه تکذیب و اعلام کرد که فقط یک رهبر خواننده و یک رهبر نوازنده گیتار در آن فعالیت می‌کنند.

پل ریه‌س خواننده جیپسی‌کینگز نیست

شرق نوشت: «جیپسی‌کینگز» موضوع خواننده‌بودن پل ریه‌س را در این گروه تکذیب و اعلام کرد که فقط یک رهبر خواننده و یک رهبر نوازنده گیتار در آن فعالیت می‌کنند.
پل ریه‌س خواننده جیپسی‌کینگز نیست

مهارت برتر