پنتاگون: تغییراتی در برنامه ارسال سلاح برای کردهای سوریه اعمال می‌کنیم

پنتاگون: تغییراتی در برنامه ارسال سلاح برای کردهای سوریه اعمال می‌کنیم
ترامپ در مواجهه با درخواست اردوغان، صراحتاً از توقف ارسال سلاح برای کردها سخن گفت ولی پنتاگون با لحنی غیرشفاف می‌گوید که در برنامه تسلیح کردهای سوریه، تغییراتی اعمال خواهد شد.

پنتاگون: تغییراتی در برنامه ارسال سلاح برای کردهای سوریه اعمال می‌کنیم

ترامپ در مواجهه با درخواست اردوغان، صراحتاً از توقف ارسال سلاح برای کردها سخن گفت ولی پنتاگون با لحنی غیرشفاف می‌گوید که در برنامه تسلیح کردهای سوریه، تغییراتی اعمال خواهد شد.
پنتاگون: تغییراتی در برنامه ارسال سلاح برای کردهای سوریه اعمال می‌کنیم