پکن خواستار اجتناب از «تقابل» میان چین و آمریکا شد

پکن خواستار اجتناب از «تقابل» میان چین و آمریکا شد
سفیر چین در آمریکا در مراسم سال نوی چین، با هشدار درباره «خطرناک» بودن ترغیب به تقابل بین پکن و واشنگتن گفت: «اگر رقابت ضروری باشد، این رقابت باید دوستانه باشد».

پکن خواستار اجتناب از «تقابل» میان چین و آمریکا شد

سفیر چین در آمریکا در مراسم سال نوی چین، با هشدار درباره «خطرناک» بودن ترغیب به تقابل بین پکن و واشنگتن گفت: «اگر رقابت ضروری باشد، این رقابت باید دوستانه باشد».
پکن خواستار اجتناب از «تقابل» میان چین و آمریکا شد