پیاده‌روی‌های چند ساعته آقا معلم برای حضور در کلاس درس‌+تصاویر

پیاده‌روی‌های چند ساعته آقا معلم برای حضور در کلاس درس‌+تصاویر
ایثار و گذشت را تنها انسان‌هایی می‌توانند معنا کنند که دنیای وجودشان آکنده از مهرورزی باشد؛ مهر خود را همچون خورشید، بی هیچ چشمداشتی برهمگان بتابانند و مانند کوه، در برابر سختی‌های مسیر مهرورزی، استوار و صبور باشند.

پیاده‌روی‌های چند ساعته آقا معلم برای حضور در کلاس درس‌+تصاویر

ایثار و گذشت را تنها انسان‌هایی می‌توانند معنا کنند که دنیای وجودشان آکنده از مهرورزی باشد؛ مهر خود را همچون خورشید، بی هیچ چشمداشتی برهمگان بتابانند و مانند کوه، در برابر سختی‌های مسیر مهرورزی، استوار و صبور باشند.
پیاده‌روی‌های چند ساعته آقا معلم برای حضور در کلاس درس‌+تصاویر