پیاده‌شدن تفکر بسیجی باعث نابودی داعش شد/ مسئولی که از ظرفیت‌های بسیج بهره نبرد به مردم ظلم کرده است

پیاده‌شدن تفکر بسیجی باعث نابودی داعش شد/ مسئولی که از ظرفیت‌های بسیج بهره نبرد به مردم ظلم کرده است
رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: پیاده شدن تفکر بسیجی در منطقه باعث شد، داعش با پشتوانه آمریکایی‌ها و دولت‌های مرتجع عربی و غربی ظرف مدت ۵ الی ۶ سال نابود شود.

پیاده‌شدن تفکر بسیجی باعث نابودی داعش شد/ مسئولی که از ظرفیت‌های بسیج بهره نبرد به مردم ظلم کرده است

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: پیاده شدن تفکر بسیجی در منطقه باعث شد، داعش با پشتوانه آمریکایی‌ها و دولت‌های مرتجع عربی و غربی ظرف مدت ۵ الی ۶ سال نابود شود.
پیاده‌شدن تفکر بسیجی باعث نابودی داعش شد/ مسئولی که از ظرفیت‌های بسیج بهره نبرد به مردم ظلم کرده است